Những nội dung mới của Luật đầu tư 2014

Luật đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, thay thế cho Luật Đầu tư năm 2005 với nhiều thay đổi quan trọng, đặc biệt là các quy định về cấm đầu tư, đầu tư có điều kiện và cải cách thủ tục hành chính về đầu

1. Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà
đầu tư nước ngoài với thời hạn tối đa 15 ngày thay cho 45 ngày như trước đây (Điều
37).

2. Bãi bỏ yêu cầu cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh để tách bạch hoạt động đầu tư theo dự án với hoạt động đăng ký kinh
doanh

3. Thu hẹp phạm vi áp dụng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư
nước ngoài : Các dự án nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư
nước ngoài góp vốn 51% vốn điều lệ mới phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
đối với dự án của nhà đầu tư nước ngoài ( Điều 23 Luật đầu tư 2014).

4. Liệt kê cụ thể 267 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

5. Giới hạn và cụ thể các ngành nghề đầu tư kinh doanh: các ngành nghề cấm đầu tư được
quy định cụ thể tại Luật đầu tư 2014 , không quy định chung chung như Luật 2005

6. Bãi bỏ quy định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong nước: dự án của nhà đầu tư trong nước sẽ không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do đó nhà đầu tư chỉ cần hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là được và đủ.

Hãy liên hệ với chúng tôi qua Tổng Đài Tư Vấn Luật 1900 6518 để được sử dụng dịch vụ tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất.