Biểu mẫu

Biểu mẫu tờ khai Sở hữu trí tuệ

Mẫu tờ khai Sở hữu trí tuệ theo  được ban hành theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN: Tờ khai sửa đổi VBBH Tờ...