Home / Giới thiệu / Tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ

Tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ

Luật Hùng Sơn là (i) Tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ (đại diện sở hữu công nghiệp) tại Việt Nam được Cục SHTT ghi nhận; (ii) Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam do Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận.