Home / Thuế & Kế toán

Thuế & Kế toán

Dịch vụ bảo hiểm xã hội

Tư vấn hợp đồng nhượng quyền thương mại

Theo khoản 2 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo quy định tại Điều 2 thì các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cụ thể …

Xem thêm

Đối tác – Khách hàng