Các vấn đề khác

Thành lập Trung tâm ngoại ngữ

Để thành lập Trung tâm ngoại ngữ cần có một số điều kiện sau: 1.Điều kiện: Tên gọi: Trung tâm ngoại ngữ...

Điều kiện để quỹ từ thiện được hoạt động

Điều kiện để quỹ từ thiện được hoạt động I. Điều kiện Quỹ được hoạt động khi đủ các điều...

Điều kiện thành lập quỹ từ thiện

Quỹ được thành lập khi có đủ những điều kiện sau đây: Mục đích hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ và...

Thủ tục thành lập quỹ từ thiện

Thủ tục thành lập quỹ Hồ sơ thành lập – Đơn đề nghị thành lập quỹ; – Dự thảo điều lệ quỹ;...