Giấy phép con

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1. Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh a) Giấy đề nghị đăng ký thành lập hộ kinh doanh (Theo mẫu) b) Giấy...

Cấp giấy chứng nhận dịch vụ tư vấn du học

1.Tổ chức được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học a) Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm: Các...

Cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Sau khi được cấp phép thành lập, để được đào tạo, bồi dưỡng, trung tâm ngoại ngữ phải được cấp phép...