Hình sự

THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ LÀ GÌ? Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ...

CÁCH TÍNH TỶ LỆ THƯƠNG TẬT TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ

CÁCH TÍNH TỶ LỆ THƯƠNG TẬT TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ Tỷ lệ thương tật hay tỷ lệ tổn thương cơ thể là căn...

Án treo

 1. Án treo là gì? Theo quy định ở pháp luật hình sự: ” Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt...