Lao động

Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam Căn cứ pháp lý: Luật Lao động 2013, Nghị định...