Điều kiện để quỹ từ thiện được hoạt động

Điều kiện để quỹ từ thiện được hoạt động

I. Điều kiện

Quỹ được hoạt động khi đủ các điều kiện sau:

  1. Có giấy phép thành lập và công nhận điều lệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
  2. Đã công bố về việc thành lập quỹ theo quy định.
  3. Có văn bản xác nhận của ngân hàng nơi quỹ đăng ký mở tài khoản về số tiền mà sáng lập viên đóng góp để thành lập quỹ đã có đủ trong tài khoản của quỹ. Đối với tài sản khác, đã thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định.
  4. Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

II. Thủ tục

  1. Sau khi đã hoàn tất các điều kiên trên, Hội đồng quản lý quỹ lập 01 (một) bộ hồ sơ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ theo quy định tại Điều 16 Nghị định Số 30/2012/NĐ-CP Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện đề nghị công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành lập Hội đồng quản lý quỹ.
  2. Nội dung hồ sơ gồm:
  • Tài liệu chứng minh việc thảo mãn điều kiện trên;
  • Danh sách, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên Hội đồng quản lý quỹ. Trường hợp thành viên Hội đồng quản lý quỹ là người nước ngoài phải cung cấp lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước người đó mang quốc tịch;
  • Văn bản liên quan đến việc bầu thành viên và các chức danh Hội đồng quản lý quỹ.
  1. Thời gian giải quyết

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này ra quyết định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ, trường hợp không công nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Vui lòng liên hệ với Luật Hùng Sơn & Cộng sự qua Tổng Đài Tư vấn 1900 6518 để được tư vấn cụ thể.

Hung Son & Associates