Điều kiện thành lập quỹ từ thiện

Quỹ được thành lập khi có đủ những điều kiện sau đây:

  1. Mục đích hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng, không vì mục đích lợi nhuận.
  2. Có sáng lập viên thành lập quỹ phải là công dân, tổ chức Việt Nam. Các sáng lập viên thành lập Ban sáng lập quỹ (có ít nhất 03 sáng lập viên, gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và sáng lập viên) và phải đủ điều kiện như sau:

+ Đối với công dân Việt Nam: Có đủ năng lực hành vi dân sự không có án tích;

+ Đối với tổ chức của Việt Nam: Có điều lệ hoặc văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; nghị quyết của Ban lãnh đạo tổ chức về việc tham gia thành lập quỹ; quyết định cử người đại diện của tổ chức tham gia tư cách sáng lập viên thành lập quỹ;

  1. Có tài sản đóng góp thành lập quỹ được quy định như sau:

– Tài sản đóng góp thành lập quỹ gồm: Tiền đồng Việt Nam; Tài sản được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam.

– Đối với quỹ do công dân, tổ chức Việt Nam thành lập, Ban sáng lập quỹ phải đảm bảo số tài sản đóng góp thành lập quỹ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (trong đó số tiền dự kiến chuyển vào tài khoản của quỹ tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quy đổi) như sau:

+ Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 5.000.000.000 (năm tỷ);

+ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 1.000.000.000 (một tỷ);

+ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 100.000.000 (một trăm triệu);

+ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 20.000.000 (hai mươi triệu).

– Đối với quỹ có tài sản của công dân, tổ chức nước ngoài góp với công dân, tổ chức Việt Nam thành lập; Ban sáng lập quỹ phải đảm bảo số tài sản đóng góp thành lập quỹ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (trong đó số tiền dự kiến chuyển vào tài sản của quỹ tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quy đổi) như sau:

+ Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 7.000.000.000 (bảy tỷ);

+ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 3.000.000.000 (ba tỷ);

+ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 1.000.000.000 (một tỷ);

+ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 500.000.000 (năm trăm triệu).

  1. hồ sơ thành lập quỹ theo quy định.

Vui lòng liên hệ với Luật Hùng Sơn & Cộng sự qua Tổng Đài Tư vấn 1900 6518 để được tư vấn cụ thể.

Hung Son & Associates