Những điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014

1.1 Liên quan đến việc thành lập Doanh nghiệp

a. Về đăng ký kinh doanh

 • Bãi bỏ các yêu cầu về điều kiện kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp. Theo đó, tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp không phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Sau khi được cấp GCNĐKKD, doanh nghiệp được phép kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi đáp ứng được các yêu cầu về điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành
 • Tách bạch thủ tục đăng ký doanh nghiệp với thủ tục đăng ký đầu tư. Theo đó sau khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh như nhà đầu tư trong nước. à giảm phiền hà cho nhà đầu tư khi thực hiện điều chỉnh các thông tin liên quan đến pháp nhân trong quá trình hoạt động.
 • Doanh nghiệp được quyền tự quyết định về số lượng, nội dung và hình thức con dấu. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế
 • Giảm thời gian xử lý hồ sơ xuống còn 3 ngày

b. Trong hoạt động doanh nghiệp

 • Trên GCNĐKKD không thể hiện nội dung ngành nghề kinh doanh, khi có sự thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp chỉ phải thông bảo với cơ quan đăng ký kinh doanh để được bổ sung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; bỏ việc xác định vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề ..
 • Thống nhất cách hiểu về vốn điều lệ công ty và thời hạn thực hiện góp vốn điều lệ
 • Công ty TNHH và CTCP có thể có hơn một người đại diện theo pháp luật. Số lượng cụ thể do điều lệ quy định
 • Về điều kiện tiến hành họp và thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty: tỉ lệ biểu quyết thông qua quyết định đại hội đồng cổ đông xuống 51% đối với quyết định thông thường và 65% đối với các quyết định quan trọng.
 • Mô hình quản trị công ty cổ phần: Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị (thành viên, thành viên độc lập), Giám đốc/tổng giám đốc.
 • Tăng cường việc bảo vệ cổ đông nhỏ (cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện …)
 • Biên bản cuộc họp có thể được ghi bằng bản giấy và có thể có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác

c. Trong quá trình tổ chức lại và rút khỏi thị trường

 • Mở rộng các đối tượng được quyền hợp nhất, chia, tách, sáp nhập công ty. Cho phép các công ty khác loại hình có thể hợp nhất, chia, tách, sáp nhập
 • Quy định rõ hơn và hợp lý hơn về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Quy trình giải thể doanh nghiệp quy định đã được thiết kế theo hướng “tự động”. Theo đó, thời hạn tối đa để cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện thủ tục xóa tên doanh nghiệp là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ được tự động giải thể sau 180 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp

2. Các điểm mới khác

 • Quy định mới về Doanh nghiệp nhà nước tại chương IV Luật doanh nghiệp 2014
 • Có Quy định mới về Doanh nghiệp xã hội tại điều 10 Luật Doanh nghiệp 2014

 

Hãy liên hệ với chúng tôi qua Tổng Đài Tư Vấn Luật 1900 6518 để được sử dụng dịch vụ tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất.