Giấy phép sử dụng tác phẩm âm nhạc
Sở hữu trí tuệ giuseart 11 Tháng Tư, 2018

Để được cấp giấy phép sử dụng tác phẩm âm nhạc/giấy chứng nhận quyền sử dụng tác phẩm âm nhạc, bên có nhu cầu có thể thực hiện theo các[...]