Giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu 2018 theo nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP
Tin tức Hùng Sơn Luật 31 Tháng Năm, 2018

Ngày 15/05/2018, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã có Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải[...]